Cena od:      do:         Kraj:         Typ:   

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania a pravidlá inzercie

Tento dokument obsahuje všeobecné podmienky a záväzné pravidlá využívania služieb inzertného portálu bazarbox.sk.

Podmienkou možnosti využitia služieb nášho portálu bazarbox.sk je súhlas užívateľa s týmito pravidlami a podmienkami inzercie.

Pri využití služieb portálu bazarbox.sk je užívateľ pri registrácii povinný uviesť len platnú emailovú adresu, popr. ďalšie údaje požadované prevádzkovateľom, ktoré nemajú osobnú povahu, nie sú v rozpore so zák.č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov a ktoré sú nutné pre zaradenie dát do príslušnej kategórie.

Prevádzkovateľ inzertného portálu bazarbox.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.

Inzertný portál bazarbox.sk je určený najmä na bezplatnú inzerciu. Inzerovať môže ktokoľvek – občan, živnostník, firma, iné právnické osoby a pod. (ďalej len užívatelia) za predpokladu rešpektovania limitov a pravidiel, stanovených prevádzkovateľom portálu bazarbox.sk. 

Bezplatnosť inzercie je garantovaná aj do budúcna (samozrejme s výnimkou platených služieb).

Inzeráty môžu byť vkladané len do kategórií zodpovedajúcej ich obsahu.

Na využívanie služieb portálu bazarbox.sk nie je potrebná registrácia, avšak registrácia poskytuje užívateľovi množstvo nadštandardných možností. Tieto možnosti sú popísané pri vložení inzerátu.

Inzerát môže mať komerčný i nekomerčný obsah.

Užívateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov a záznamov, avšak je dovolené inzerovať iba konkrétny tovar, resp. službu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo počet podávaných inzerátov do jednej kategórie obmedziť. Nie je dovolené vkladať do nadpisu inzerátu odkaz na web. Je zakázané inzerovať služby zhodného obsahu.

Podaný inzerát je pridaný na inzertný portál bazarbox.sk ihneď v okamihu pridania inzerátu (s výnimkou platených služieb). Nie je dovolené podávať inzeráty so zhodným textom do rôznych kategórií.

V textoch inzerátov môže užívateľ uviesť (propagovať) akýkoľvek spôsob kontaktu (vrátane www adresy), pričom povinným údajom je platný e-mail. Po každom pridanom inzeráte bude užívateľovi zaslaný e-mail s kódom na odstránenie inzerátu.

Užívateľ si je vedomý, že užíva inzertný portál bazarbox.sk na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Užívateľ má právo využívať všetky služby, ktoré ponúka inzertný portál bazarbox.sk vrátane platených služieb.

Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo zmazať (odstrániť) akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a podkategórii, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi inzerátu.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy normy Slovenskej republiky pri používaní služieb tohto inzertného portálu bazarbox.sk. V prípade porušenia právnych noriem môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť bazarbox.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál bazarbox.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portály bazarbox.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzertného portálu bazarbox.sk a inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

Prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na inzertnej stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v inzeráte a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.

Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený, v zmysle §65, zákona 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre užívateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných vecí užívateľov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.

V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky inzertného portálu bazarbox.sk .

Prevádzkovateľ dáva prísľub, že urobí všetko pre to, aby užívatelia boli so službami inzertného portálu bazarbox.sk spokojní a prípadné reklamácie sa riešili k spokojnosti užívateľov.

Na inzertnom portály bazarbox.sk nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 428/2002 o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Jediným povinným údajom je len e-mailová adresa užívateľa a telefónny kontakt.

V prípade nakladania s osobnými údajmi užívateľa (hlavne pri platených službách) sa postupuje podľa zákona č. 428/2002 o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami inzercie a na znak súhlasu označí položku - Súhlasím s podmienkami a pravidlami inzercie.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portály , ani nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

Používateľ nesmie na inzertnom portály bazarbox.sk propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server bazarbox.sk len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Uvedené pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server.

Ochrana osobných údajov

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto postupe a o možnostiach, ktoré máte k dispozícii, aby príslušné spoločnosti nepoužili tieto informácie, kliknite sem.
Google ako predajca tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na vašich stránkach. 
Používanie súborov cookie DART umožňuje spoločnosti Google zobrazovať reklamy vašim najlepším používateľom na základe ich návštev na vašej stránke a ostatných internetových stránkach. 
Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DART návštevou pravidiel ochrany osobných údajov pre sieť reklamy Google a obsahovú sieť. 

Tieto podmienky a pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.
TOPlist TOPlist